Čo sú Katechézy?


Katechézy Dobrého pastiera (KDP) je spoločná náboženská skúsenosť, do ktorej sú zapojené deti vo veku 3-12 rokov a dospelí, ktorí ich sprevádzajú, zameriavajúca sa na náboženské hodnoty detstva, predovšetkým na modlitbu, kontempláciu a radosť z Boha. Katechézy prebiehajú v starostlivo pripravenom prostredí – átriu, ktoré napomáha deťom rozvíjať vzťah s Bohom. Materiál, ktorý je deťom postupne predstavovaný a s ktorým pracujú, je postavený na dvoch pilieroch – Biblia a liturgia. Program vychádza z pedagogiky Márie Montessoriovej.

Táto metóda je výsledkom vyše dvadsaťpäťročných skúseností z katechézy detí od 3 do 12 rokov.

Puto medzi Bohom a dieťaťom jestvuje už v ranom detsve a prejavuje sa príležitostne pri určitom podnete zo strany dospelého. Prejavy tichej a pokojnej radosti, ktoré deti prejavujú pri stretnutí s Božím svetom je dôkazom toho, že náboženská skúsenosť je reakciou na hlboký „hlad“ u dieťaťa po láske. Náboženská skúsenosť je skúsenosťou lásky, preto dieťa nachádza uspokojenie svojej existenciálnej potreby práve pri kontakte s touto skúsenosťou.

Átrium

Katechézy prebiehajú v špeciálne pripravených súkromných a farských katechetických strediskách – átriách. Raz týždenne trávia deti v átriu, kde majú možnosť vykonávať slobodne zvolené činnosti s pomocou materiálov, ktoré boli vytvorené pre deti. Átrium je miestom, kde deti a katechéti spolu prežívajú svoje náboženské skúsenosti v rámci spoločenstva. Je to miesto, kde sa slávi Božie slovo, spoločne sa počúva, modlí a uvažuje, medituje a pracuje. Dieťa tu môže pracovať svojím vlastným tempom, ktoré je pomalšie než tempo dospelého.


KDP vychádza z dvoch prameňov: Biblia a liturgia.

Katechézy Dobrého pastiera sa snažia priviesť dieťa do styku so „zdrojmi“, prostredníctvom ktorých sa Boh zjavuje a komunikuje v živej forme. Sofia Cavalletti bola presvedčená, že Boha sa učíme spoznávať prostredníctvom Biblie, presnejšie udalostí, ktoré predstavujú základ kresťanstva: Ježišovho života, jeho smrti a zmŕtvychvstania. KDP sa preto nezakladá na náuke ani na zážitku, ale na kerygme: na udalostiach, ktoré sú pre nás skutočne radostnou zvesťou. Deti nie sú do Písma uvádzané formou biblických príbehov s didaktickou alebo moralizujúcou funkciou, ale formou, pri ktorej dovolíme, aby sa ich text dotkol. Autorky KDP Sofia Cavalletti a Gianna Gobbi zdôrazňovali, že rozhodujúci vek pre katechézu je do 6 rokov, kedy si dieťa tvorí základný obraz o Bohu – milujúcom Otcovi, alebo o prísnom sudcovi. Odpozorovali, že potrebám najmenších detí zodpovedá obraz Boha ako Dobrého pastiera, preto je kľúčovou témou KDP podobenstvo o Dobrom pastierovi, cez ktoré sa deti zakoreňujú v dôverujúcom vzťahu s Ježišom – Dobrým pastierom. Bibliu prežívame celým svojim životom obvzlášť v liturgii a svoje naplnenie nachádza pri počúvaní spoločestvom, ktoré sa buduje pri eucharistickom slávení. Preto aj dieťa, ktoré spoznáva Dobŕeho pastiera, by sa malo voviesť do najväčšieho diania, pri ktorom ho stretávame: do svätej omše.


Program KDP je rozdelený do troch úrovní na základe vývinových štádií dieťaťa, o ktorých hovorila Maria Montessori (rané detstvo, staršie detstvo a dospievanie). Podľa jednotlivých úrovní sa mení aj zariadenie a materiály používané v átriu.

  1. úroveň – deti vo veku od 3 do 6 rokov
  2. úroveň – deti vo veku od 6 – 9 rokov
  3. úroveň – deti vo veku od 9 – 12 rokov


Charakteristika Katechéz Dobrého Pastiera – 32 spájajúcich bodov


Viac o tomto programe si môžete prečítať v práci od študenta teológie Jána Štofku – Princípy a východiská Katechéz Dobrého pastiera.

Chcete dostávať novinky z Katechéz?


    Chcem darovať

    Darujte pravidelne 5, 10, 20 alebo 50 eur mesačne, aby deti na celom Slovensku mohli spoznávať Ježiša a jeho lásku. Číslo účtu nášho OZ je: SK4009000000005152827560.